Herunder er vedtægter for ARF-Multimedier, Fr.værk og derefter for Støtteforeningen.

 

 

Vedtægter for ARF-Multimedier, Frederiksværk og Omegn

§ 1

Navn

Stk. 1 Klubben, hvis navn er ARF-Multimedier for Frederiksværk og Omegn, hjemmehørende i Halsnæs Kommune, er tilsluttet ARF-Multimediers organisation og henhører under ARF-Multimedier, Region Hovedstaden, Kreds 2.

§ 2

 

 

Formål

Stk. 1 Der er ARF-Multimediers formål- vision at sikre og udvide den demokratiske dialog i de elektroniske medier.

At fremme den almene indflydelse på danske radio/TV stationers programpolitik.

At sikre saglig, objektiv informationsformidling.

 

Stk. 2 Klubben skal bl.a. gennem afholdelse af kurser med kulturelt indhold, kurser med mediepolitisk indhold, fællesmøder, debatmøder om DR’s og TV2’s regionale programvirksomhed

Løbende sikre sig en igangværende mediepolitisk debat.

 

Stk. 3 Klubben skal sikre samarbejdet, klubber, kredse og ARF-Multimedier imellem.

 

Stk. 4 Klubben skal sikre agitation for og støtte ARF-Multimediers Arbejde i klubbens område.

 

Stk. 5 Det er klubbens formål at hjælpe svagtstillede og handicappede i samfundet ved at udlåne radio, video og TV via hjælpefonden.

 

§ 3

Medlemmer

Stk. 1 Enhver, som tilslutter sig ARF-Multimediers formål og virke, kan blive medlem i klubben

 

Stk. 2 Optagelse af kollektive medlemmer kan ske.

 

Stk. 3 Medlemskab kan omfatte ægtefælle og samlever.

Begge har adgang til stemmeret på møder og generalforsamlinger og er valgbare.

 

Stk. 4 Medlemmer, der flytter til en anden klubs område, bliver medlem af denne, med mindre medlemskabet ønskes fortsat i den gamle klub.

 

§ 4

Kontingent

Stk. 1 Klubkontingent fastsættes på den årlige generalforsamling j.fr. ARF-Multimedier vedtægtens § 6 og er gældende fra det følgende regnskabsår. Herudover betales der Kreds- og ARF Multimediekontingent.

 

§ 5

Æresmedlemmer

Stk. 1 Klubbens æresmedlemmer er kontingentfrie.

 

Stk. 2 Klubben betaler almindeligt kontingent til kreds og ARF-Multimedier for sine æresmedlemmer.

 

Stk. 3 Et æresmedlem har stemmeret og er valgbar på almindelige vilkår.

 

 

§ 6

Generalforsamling

Stk. 1 Ordinær generalforsamling, som er klubbens højeste myndighed/organ, afholdes senest i 2. kvartal i kalenderåret.

 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og angivelse af dagsorden, som mindst indeholder:

Bestyrelsens beretning

fremtidig virke

revideret regnskab

indkomne forslag

valg iht. § 7 nedenfor

valg til repræsentation i kredsen

 

Stk. 3 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 4 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske:

når det besluttes af et flertal i klubbens bestyrelse

når 1/3 af medlemmer af klubben skriftlig stiller krav om det.

 

Stk. 5 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel og senest 8 dage efter at disse betingelser er opfyldt.

Dagsorden skal kun indeholde årsag med begrundelse.

 

§ 7

Klubbestyrelse

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand og kasserer + 1 -7 medlemmer og suppleanter.

 

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 3 Formand og kasserer bør ikke vælges samme år.

 

Stk. 4 Formand og kasserer bør ikke være fra samme husstand eller i familie.

 

Stk. 5 Der vælges endvidere 2 bilagskontrollanter samt suppleanter.

 

Stk. 6 Alle valg gælder for 2 år ad gangen (en afgår hvert år).

 

Stk. 7 Alle medlemmer af en klubs bestyrelse, bør så vidt det er muligt være 

bosat indenfor klubbens område.

 

§ 8

Klubbens virksomhed

Stk. 1 Den enkelte klub varetager lokale interesser i radio/tv spørgsmål.

 

Stk. 2 Forhold der ikke er af ren lokal karakter, varetages i samarbejde med ARF-Multimedier centralt.

 

§ 9

Økonomi

Stk. 1 Kassereren fører klubbens regnskab og medlemskartotek, samt forestår opkrævning af kontingent.

Regnskabsoversigt forelægges på hvert ordinært bestyrelsesmøde.

 

Stk. 2 Bestyrelsen kan bemyndige den valgte kasserer til at hæve på klubbens konti.

 

§ 10

Revision

Stk. 1 Regnskabet revideres forud for den årlige generalforsamling.

 

§ 11

Udmeldelse

Stk. 1 Medlemskabet er fortløbende, medmindre udmeldelse sker med mindst 1 måneds varsel forud for regnskabsåret afslutning

 

§ 12

Ophævelse

Stk. 1 Fusion af klubber foretages af parterne i samarbejde med kredse og ARF-Multimedier og følger bestemmelser i denne paragraf.

 

Stk. 2 Fusion af klubber kan ske, hvis flertallet af de på en ordinær generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt et flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer for fusionen.

 

Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 4 I tilfælde af fusion af klubber overgår klubbens medlemslister og aktiver til den nye fællesklub.

 

Stk. 5 I tilfælde af nedlæggelse af en klub, som er tilsluttet ARF-Multimedier, tilfalder medlemslister og aktiver kredsen jfr. § 10 i kredsvedtægten.

 

Klubvedtægterne er behandlet og godkendt på generalforsamlingen 7/3 2009

 

 

Vedtægter for Radioklubben’s Støtteforening Frederiksværk

 

§ 1

Navn

Foreningens navn er Radioklubben’s Støtteforening, Frederiksværk.

Støtteforeningen er tilknyttet ARF-Multimedier i Frederiksværk.

Støtteforeningen har hjemsted i Halsnæs Kommune.

 

§ 2

Formål

Støtteforeningen har til formål at skaffe midler til uddeling blandt humanitære, sociale og kulturelle foreninger med almen nytte, fortrinsvis i Frederiksværk Kommune. Midlerne skaffes ved afholdelse af bankospil m.v. for medlemmer af støtteforeningen og ARF-Multimedier.

 

§ 3

Medlemmer

Medlemskab er betinget af betaling af kontingent til støtteforeningen på kr. 10,-. Medlemmer af ARF-Multimedier, Frederiksværk er automatisk medlem af støtteforeningen.

 

§ 4

Bestyrelse m.v.

Støtteforeningen tegnes og ledes af bestyrelsen for ARF-Multimedier, som i forbindelse med det praktiske arbejde ved afholdelse af bankospil m.v. suppleres af et antal frivillige medhjælpere (bankoholdet).

 

Valg af bestyrelse, antallet af bestyrelsesmedlemmer og afholdelse af generalforsamling følger således vedtægterne for ARF-Multimedier.

 

Vedtægtsændringer foretages efter reglerne herom i ARF-Multimediers vedtægter.

 

§ 5

Foreningens midler

Støtteforeningens regnskab føres af ARF-Multimediers kasserer som et selvstændigt regnskab.

Regnskabet revideres af bilagskontrollanter, der til enhver tid kan foretage uanmeldt revision.

Bestyrelsen afgør selv om der skal være 1 eller flere underskrifter af bestyrelsesmedlemmer ved hævning på foreningens konti.

 

§ 6

Ophør

Støtteforeningen kan ophøre, fordi foreningen ingen midler har, når bestyrelsen beslutter det. Ophør skal godkendes på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling efter ARF-Multimediers vedtægter.

 

Støtteforeningens evt. aktiver tilfalder ved ophør plejehjem/plejeboliger og hospice i tidligere Frederiksværk Kommune, som kommunen geografisk så ud den 1. januar 2005.

 

Vedtægterne er behandlet og godkendt på generalforsamlingen 7/3 2009

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla